Algemene voorwaarden & privacy beleid

Home  /  Algemene voorwaarden & privacy beleid

Algemene voorwaarden & privacy beleid Evites ballet- & dansschool

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een lidmaatschap bij Evites Ballet & Dansschool en ons privacybeleid

Artikel 1: Algemeen

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, hierna te noemen: het ‘lidmaatschap’, tussen Evites Ballet en Dansschool, hierna te noemen: de ‘ballet/dansschool’, en het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger namens het lid, hierna te noemen: het ‘lid’.

 

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De dans/balletschool en het lid zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de intonatie van deze bepalingen.

 

4. Indien zich tussen de dans/balletschool en het lid een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

5. Indien de dans/balletschool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de dans/balletschool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

6. Indien tussen de dans/balletschool en het lid uitzonderingen op deze algemene voorwaarden worden bedongen, zijn deze uitzonderingen slechts rechtsgeldig, indien zij door de dans/balletschool schriftelijk aan het lid zijn bevestigd.

Artikel 2: Lidmaatschap

1. De dans/balletschool hanteert verschillende categorieën lidmaatschappen. Deze categorieën zijn in te zien op de website.

 

2. Om een lidmaatschap aan te gaan dient het lid zich in te schrijven door middel van aanmelding op de website, per telefoon, per e-mail of op locatie via onze medewerkers.

 

3. Het lidmaatschap is definitief aangegaan, nadat de inschrijving door de dans/balletschool is bevestigd. Het lid ontvangt een brief/mail met de hoogte van het lidmaatschapsgeld.

 

4. De dans/balletschool kan niet aan de schriftelijke bevestiging worden gehouden, indien het lid redelijkerwijs kan begrijpen dat de schriftelijke bevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

5. Aan de eerste inschrijving zijn kosten verbonden (het inschrijfgeld) en bij verlenging (de administratiekosten), dat gelijktijdig met de eerste of daaropvolgende betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld dient te worden voldaan.

 

6. De dans/balletschool werkt niet standaard met losse lessen maar uitsluitend met lessen in termijnen. Alleen in de starttermijn verrekent de dans/ balletschool de gemiste lessen van die termijn. Van dit artikel kan worden afgeweken als de dans/balletschool dit specifiek schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 3 Lidmaatschapsgeld en overige verschuldigde tarieven

1. Het lidmaatschapsgeld is verschuldigd per Dans-Semester van 21 weken, bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Gedurende schoolvakanties blijft het lidmaatschapsgeld onverminderd verschuldigd. In de tariefstelling is rekening gehouden met schoolvakanties.

3. De dans/balletschool stelt jaarlijks, in het 4e termijn/kwartaal, de tarieven vast, alsmede de hoogte van het inschrijfgeld en administratie geld. De dans/balletschool informeert het lid uiterlijk 1 maand voor de wijziging  over de nieuwe tarieven van het huidige kalenderjaar.

4. Indien het lid niet akkoord gaat met de tariefwijziging, heeft het lid het recht de overeenkomst te beëindigen vanaf de datum van de tariefwijziging.

5. Per Dans Semester  is voor de aansluitende uitvoering een verplichte bijdrage voor de organisatiekosten verplicht door de in rekening gebracht uitvoeringskosten.

 

Artikel 4: Betaling

1. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributie, voorafgaand aan het termijn waarvoor het lidmaatschapsgeld verschuldigd is.

Evites werkt uitsluitend met automatische incasso via PaynPlan die de financiele administratie van Evites behartigt.

 

2. Indien het lid betaalt voor het gehele Dans-Semster bestaande uit 21 weken brengt de dans/ balletschool geen overige kosten in rekening op het totaalbedrag aan lesgeld.

 

3. Bij de eerste inschrijving wordt inschrijfgeld en bij verlenging wordt administratiekosten in rekening gebracht.

 

4. De tarieven van het inschrijfgeld en de administratiekosten worden jaarlijks voor 1 december van het lopend jaar vastgesteld voor het nieuwe kalenderjaar. Deze worden vermeld op de website van de dans/balletschool.

Artikel 5: Betalingsachterstand

1.Bij een betalingsachterstand groter dan een maand kan de toegang tot de dansles ontzegt worden. Besloten tot al dan niet ontzegging wordt genomen door de docent, in opdracht van administratief medewerkers van de dans/ balletschool.

 

2. De dans/balletschool zal door een schriftelijke herinnering u op de hoogte stellen van uw achterstand en zijn herinneringskosten verbonden. Na de herinnering volgt een schriftelijke aanmaning en zijn aanmaningskosten verbonden. De herinneringskosten en aanmaningskosten worden extra in rekening gebracht bij het lid en dienen tegelijk met de betalingsachterstand zijn die door het lid voldaan te worden. Indien de contributie vier weken na start van het seizoen niet betaald is en de cursist in deze periode afwezig is geweest zonder tegenbericht kan er in geval van een wachtlijst het plekje in de groep worden weggegeven.

 

3. Wanneer er na zowel herinnering als aanmaning geen betaling volgt, zal dans/balletschool de vordering uit handen geven. De bijkomende incassokosten komen dan voor rekening van het lid.

 

4. De tarieven van de herinneringskosten en aanmaningskosten worden jaarlijks voor 1 december van het lopend jaar vastgesteld voor het nieuwe jaar. Deze worden vermeld op de website van de dans/balletschool.

 

Artikel 6: Beëindiging lidmaatschap

1. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk via e-mail naar administratie@evites.nl door het lid beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn. De dans/ balletschool restitueert geen lesgeld bij voortijdige stop van de lessen tijdens het termijn.

 

2. De beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden en door de dans/balletschool te zijn ontvangen uiterlijk 5 januari voor Dans-Semester 2 en 5 juni voor Dans-Semester 1.

 

Uiterlijke wijzigings- / opzeggings-datum voor Dans Semester 2 = 5 januari van ieder jaar.

Uiterlijke wijzigings- / opzeggings-datum Dans Semester 1 (nieuw dansjaar) = 5 juni van ieder jaar.

 

3. Opzeggingen of wijzigingen die na 5 januari of 5 juni per e-mail worden doorgegeven kunnen niet meer verwerkt worden omdat wij een plek reserveren voor een kind/jongere voor ieder Dans-Semester tot wederopzegging. Mondelinge opzeggingen/wijzigingen zijn niet geldig.

 

4. Vóór het einde van het lidmaatschap draagt het lid zorg voor de tijdige betaling van alle nog verschuldigde lidmaatschapsgelden en overige, daarmee samenhangende kosten.

 

5. Het lidmaatschap is definitief beëindigd, nadat de balletschool dit heeft bevestigd.

 

6. Is er geen schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap ontvangen, dan wordt het lid geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

Artikel 7: Rechten bij ziekte en overige afwezigheid

1. Het is niet mogelijk gemiste lessen door ziekte of overige afwezigheid in te halen op andere dagen, tijden of locaties tenzij anders afgesproken. Het lidmaatschapsgeld blijft onverminderd verschuldigd.

 

2. Ingeval van langdurige afwezigheid door ziekte ten gevolge van een botbreuk of een dergelijke, langdurige aandoening dan wel een operatieve ingreep, kan in goed overleg met de dans/balletschool besloten worden de lessen in te halen op door de dans/balletschool te bepalen dagen en tijden.

 

3. Voor de gevallen bedoeld in lid 2 van dit artikel geldt een eigen risico van twee weken.

Artikel 8: Privacybeleid

1. De dans/balletschool verzamelt voor administratieve doeleinden gegevens over het lid, waaronder persoonsgegevens, welke worden opgeslagen in de centrale ledenadministratie van de dans/balletschool.

 

2. De dans/balletschool verstrekt geen informatie of persoonsgegevens aan derden, behoudens in de gevallen waartoe de wet verplicht.

 

3. Tijdens de lessen of optredens kunnen foto’s/filmpjes gemaakt en gepubliceerd worden door de dans/balletschool. Foto’s/filmpjes kunnen gebruikt worden voor promotiemateriaal, de website van de dans/balletschool en social media van de dans/balletschool. Indien het lid niet wenst dat zijn/haar foto gepubliceerd wordt dient het lid zelf contact op te nemen met de dans/balletschool.

4. Zonder schriftelijk voorafgaande toestemming van de dans/balansschool mogen door derden tijdens de lessen geen foto en video opnamen gemaakt worden om de privacy van de kwetsbare groep leden te kunnen waarborgen.

Artikel 9: Diefstal en vernieling

Bij geconstateerde vernieling of diefstal van eigendommen van de dans/balletschool, van of op de leslocatie of leden van de dans/dansschool wordt altijd aangifte gedaan. Tevens wordt de toegang tot de dans/balletschool en/of leslocatie ontzegt en/of verboden en zal het lidmaatschap per direct worden opgezegd.

 

Artikel 10 Klachtenbehandeling

1. Klachten over de lessen, docenten, leslocaties en andere aanverwante zaken worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk per brief of mail worden ingediend op het adres waar de dans/balletschool is gevestigd.

 

2. De indiener van de klacht krijgt binnen 14 dagen een schriftelijk ontvangst bevestiging.

 

3. Voor een zorgvulling behandeling door de eigenaar van de dans/balletschool van de klacht is een termijn van 1 maand noodzakelijk nadat de schriftelijk ontvangst bevestiging is verstuurd.

 

4. De indiener van de klacht krijgt schriftelijk per brief of per mail een reactie.

 

5. Alleen leden van de dans/balletschool en hun wettelijke vertegenwoordiger hebben het recht om een klacht indienen.

Artikel 11: Overige bepalingen

1. De dans/balletschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen van type- en zetfouten op de website, op social media, in advertenties, mailingen of andere digitale of schriftelijke communicatiemiddelen, verspreid door of namens de dans/balletschool.

 

2. Mondelinge toezeggingen van medewerkers van de dans/balletschool hebben geen gelding, tenzij deze toezeggingen schriftelijk door de dans/balletschool zijn bevestigd.

 

3. Voor alle locaties heeft de dans/balletschool een huishoudelijk reglement (de huisregels) opgesteld. Dit reglement is terug te lezen op de website van de dans/balletschool

 

4. Overtreding van het huishoudelijk reglement kan tot gevolg hebben dat het lid en/of diens begeleiders uit de locatie worden geweerd en in ernstige gevallen, zulks ter beoordeling aan de dans/balletschool, tot beëindiging van het lidmaatschap.

 

5. In ieder geval zal het lidmaatschap van het lid door de dans/balletschool worden beëindigd, wanneer sprake is van ongepast gedrag van het lid, dan wel van diens begeleiders, waaronder mede wordt verstaan: verbaal en fysiek geweld, belediging in woord, gebaar en geschrift, intimidatie en discriminatie van medewerkers van de dans/balletschool of leden van de dans/balletschool.

 

6. De dans/balletschool behoudt zich het recht voor, naar omstandigheden danslessen naar andere tijden te plaatsen, en zal dit tijdig kenbaar maken aan de desbetreffende leden.

Artikel 12: Overmacht

1. De dans/balletschool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens het lid indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting van haar rekening komt.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de dans/balletschool geen invloed kan uitoefenen, waardoor de dans/ balletschool niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Overmacht bestaat ook indien de voortgang van de lessen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhindert door omstandigheden buiten de wil van de dansschool zoals: weersomstandigheden, pandemie (evt. beperkingen ivm. opgelegde maatregelen, gedwongen sluiting etc.) staking, gezondheid en problemen met het OV. In dit geval is er geen sprake van restitutie van het lesgeld.  Werkstakingen in het bedrijf van de balletschool of van derden daaronder begrepen. De dans/balletschool heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de dans/balletschool zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. De dans/balletschool kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de dans/balletschool partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

2. De rechter in de vestigingsplaats van de dans/balletschool is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de dans/balletschool het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, welke gevestigd is in Rotterdam.

 

3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14: Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de dans/balletschool en worden, op verzoek, kosteloos toegezonden per e-mail, dan wel tegen betaling van portokosten toegezonden per gewone post. Daarnaast is een uitgeprinte versie van deze algemene voorwaarden te vinden op locatie op de Baan 74.

 

2. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden, zoals zij te vinden zijn op de in lid 1 van dit artikel genoemde vindplaatsen.

 

3. Door ondertekening van het inschrijfformulier, genoemd in lid 6 van artikel 2, verklaart het lid zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de dan geldende algemene voorwaarden.

 

4. De dans/balletschool is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De dans/balletschool zal in voorkomende gevallen tijdig de nieuwe algemene voorwaarden ter beschikking stellen en haar leden op de hoogte stellen van de wijzigingen.

 

5. Indien het lid niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij het recht het lidmaatschap met ingang van de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden, te beëindigen.

Artikel 15: Huishoudelijk regelement

Het huishoudelijk regelement is een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden en worden de overige zaken als kledingvoorschriften, gedragsregels en aanverwante zaken in geregeld. Deze huishoudelijk regels zijn voor leden, docenten en overige betrokkenen van toepassing. Deze worden op de website van de dans/balletschool gepubliceerd/beschikbaar en bij inschrijving of bij het betreden van de leslocaties van de inhoud kennis van genomen te zijn.

Download onze algemene voorwaarden hier